Make U Happy歌词

歌曲名:Make U Happy  歌手:Luttrell  所属专辑:《Make U Happy》

介绍:《Make U Happy》是由Luttrell演唱的歌曲,该歌曲收录在Luttrell的《Make U Happy》专辑之中,如果您觉得该歌曲好听的话,就把这首歌分享给您的朋友一起支持Luttrell的Make U Happy的吧!

Make U Happy歌词

I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free

I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free

I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free
I wanna make you happy
I wanna set you free

Make U HappyLRC歌词

[00:15.581] I wanna make you happy
[00:19.666] I wanna set you free
[00:23.345] I wanna make you happy
[00:27.561] I wanna set you free
[00:31.154] I wanna make you happy
[00:35.211] I wanna set you free
[00:38.868] I wanna make you happy
[00:43.007] I wanna set you free
[00:46.816]
[01:17.946] I wanna make you happy
[01:22.045] I wanna set you free
[01:25.774] I wanna make you happy
[01:29.978] I wanna set you free
[01:33.564] I wanna make you happy
[01:37.646] I wanna set you free
[01:41.374] I wanna make you happy
[01:45.476] I wanna set you free
[02:20.459]
[02:51.626] I wanna make you happy
[02:55.712] I wanna set you free
[02:59.401] I wanna make you happy
[03:03.556] I wanna set you free
[03:07.217] I wanna make you happy
[03:11.331] I wanna set you free
[03:14.977] I wanna make you happy
[03:19.138] I wanna set you free
[03:22.803] I wanna make you happy
[03:26.938] I wanna set you free
[03:30.593] I wanna make you happy
[03:34.812] I wanna set you free